Month: March 2021

Convocatoria del I Premio a Trabajos Fin de Grado sobre Neurorradiología Intervencionista

by SilanAdmin SilanAdmin No Comments

Co obxectivo de fomentar o coñecemento da Neurorradioloxía Intervencionista, así como a promoción e difusión dos valores asociados a ela nas súas diferentes
facianas, cumprindo deste xeito cos fins para os que foi creada, a Cátedra de Neurorradioloxía Intervencionista da USC, convoca o I Premio a Traballos de Fin de Grao sobre Neurorradioloxía Intervencionista.

 

DESTINATARIOS/AS

Poderán presentarse a este premio todos/as os/as estudantes de nacionalidade española que teñan defendido durante o curso académico 2020/2021 un Traballo de Fin de Grao (TFG) que tivera como tema de estudo aspectos relacionados co neurointervencionismo, e que tiveran acadado a máxima cualificación académica de sobresaliente por parte das respectivas comisións.

 

PREMIO

Outorgarase un único premio en metálico de 500€ para o traballo gañador que irá acompañado do correspondente diploma acreditativo.
De haber máis de un/unha gañador/a o importe do premio repartiríase en partes iguais.
No caso de que o xurado considere que ningún dos traballos presentados acada un nivel axeitado podería declararse deserto o premio.

 

SOLICITUDES

As persoas interesadas en participar no presente premio deberán presentar a súa solicitude na sede electrónica da universidade:

https://sede.usc.es/sede/publica/persoais/rexistroEntrada/acceso.htm

indicando en asunto I Premio a Traballos Fin de Grao sobre Neurorradioloxía Intervencionista

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

O prazo de presentación abrirase ao día seguinte da publicación da presente convocatoria no taboleiro electrónico da USC e pecharase o 15 de outubro do presente ano de 2021.

 

Ampliar información >>

 

Convocatoria I Premio de Investigación Fernando Viñuela sobre Neurorradioloxía Intervencionista

by SilanAdmin SilanAdmin No Comments

Co obxectivo de fomentar o coñecemento da Neurorradioloxia Intervencionista, así como a promoción e difusión dos valores asociados a ela nas súas diferentes facianas, cumprindo deste xeito cos fins para os que foi creada, a Cátedra de Neurorradioloxia Intervencionista da USC convoca o I Premio de Investigación Fernando Viñuela sobre Neurorradioloxia Intervencionista.

 

DESTINATARIOS/AS

Poderán presentarse a estes premios todos/as os/as investigadores/as que teñan publicado durante o derradeiro ano 2020 un traballo de investigación ou defendido unha tese de doutoramento, que tivera como tema de estudo de calquera aspecto do neurointervencionismo.

SOLICITUDES

As persoas interesadas en participar no presente premio deberán presentar a súa solicitude a través do rexistro electrónico da USC:
https://sede.usc.es/sede/publica/rexistroEntrada/solicitudes/listaxe.htm

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

O prazo de presentación de solicitudes abrirase ó día seguinte da publicación da presente convocatoria no taboleiro electrónico da USC e pecharase sesenta días naturais despois.

 

Ampliar información >>